ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-on the other side-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น on the other side, *on the other side*,

-on the other side- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
となりの芝生は青い;隣の芝生は青い[となりのしばふはあおい, tonarinoshibafuhaaoi] (exp) the grass is always greener on the other side

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -on the other side-
Back to top