ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-of buddhism-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น of buddhism, *of buddhism*,

-of buddhism- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทุกนิบาต (n.) name of Buddhism bible See also: one of scored writings of Buddhism
มหาวงศ์ (n.) treatise on the history of Buddhism in Lankha Ops. จุลวงศ์

-of buddhism- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
摩ご羅迦[まごらが, magoraga] (n) {Buddh} mahoraga (protectors of Buddhism depicted as giant serpents)

-of buddhism- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัครศาสนูปถัมภก[X] (akkhrasāsan) EN: Prime Patron of Buddhism ; Upholder of religions FR:
บวรพุทธศาสนา[n. exp.] (bøwøn Phutt) EN: the glorious creed of Buddhism ; the glorious religion of Buddhism FR:
แจง[X] (jaēng) EN: preaching or chanting on the account of the First Council of Buddhism FR:
กำเนิดของพระพุทธศาสนา[n. exp.] (kamnoēt khø) EN: origin of Buddhism FR: origine du bouddhisme [f]
นิพพาน[n.] (nipphān) EN: nirvana ; Nirvāṇa ; Nibbāna ; salvation ; the supreme goal of Buddhism ; the Summum Bonum of Buddhism ; the Final Goal ; the extinction of all defilements and suffering FR: nirvana [m] ; extinction [f] ; nibbana [m] (pāli)
ร่มกาสาวพัสตร์[n. exp.] (rom kāsawāp) EN: embrace of Buddhism FR:
สงฆ์[adj.] (song) EN: of the Buddhist temple ; monastic ; of Buddhism FR:
ทักษิณนิกาย[n.] (thaksinnikā) EN: the Southern School of Buddhism ; Theravada ; doctrine FR:
เถรวาท[n.] (Thērawāt) EN: Theravada ; Hinayana ; Doctrine of the Elders ; Teaching of the Elders ; the Southern School of Buddhism ; doctrine FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -of buddhism-
Back to top