ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-not much-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น not much, *not much*,

-not much- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
德薄能鲜[dé bó néng xiǎn, ㄉㄜˊ ㄅㄛˊ ㄋㄥˊ ㄒㄧㄢˇ, 德薄能鲜 / 德薄能鮮] little virtue and meager abilities (成语 saw); I'm a humble person and not much use at anything (Song writer Ouyang Xiu 欧阳修)

-not much- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘘つき(P);嘘吐き;嘘付き[うそつき, usotsuki] (n,adj-no) (uk) liar (sometimes said with not much seriousness); fibber; (P)

-not much- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้าวขอดหม้อ[n. exp.] (khāo khøt m) EN: remainder of the rice at the bottom of the pot ; not much rice left FR:
กร่อย[adj.] (krǿi) EN: insipid ; dull ; tasteless ; tame ; flat ; uninteresting ; lifeless ; not much fun ; unpleasant ; vapid ; wishy-washy ; jejune FR: insipide
เหลืออีกไม่มาก[v. exp.] (leūa īk mai) EN: there is not much left FR:
ไม่กี่[X] (mai kī) EN: not much ; not many FR: pas beaucoup de ; peu de
ไม่กี่มากน้อย[adv.] (mai kīmāknø) EN: not so much ; not much FR:
ไม่มาก[adv.] (mai māk) EN: not much ; not many FR: pas beaucoup ; pas tellement ; pas très ; peu nombreux ; peu
ไม่เท่าไรหรอก[adv.] (mai thaorai) EN: not much ; not so very FR: pas tellement
งู ๆ ปลา ๆ = งูๆ ปลาๆ[adj.] (ngū-ngū plā) EN: having a smattering of knowledge ; a little bit ; not much ; rudimentary ; smattering ; knowing very little about something FR: superficiel ; ayant quelques connaissances ; b. a.-ba [m]
น้อย[adv.] (nøi) EN: few ; less ; not many ; not much FR: peu ; très peu ; pas beaucoup
ประปราย[adv.] (praprāi) EN: sparsely ; thinly ; slightly ; lightly ; not much ; not many FR: au compte gouttes

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -not much-
Back to top