ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-monastery land-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น monastery land, *monastery land*,

-monastery land- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ธรณีสงฆ์[n.] (thøranīsong) EN: monastery property ; monastery land FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -monastery land-
Back to top