ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-moment ago-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น moment ago, *moment ago*,

-moment ago- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เมื่อกี้[adv.] (meūakī) EN: just now ; just ; a moment ago FR: il y a un instant
เมื่อกี้นี้[adv.] (meūakī nī) EN: just now ; a moment ago ; just a moment ago ; a short while ago FR: à l'instant
เมื่อสักครู่[adv.] (meūa sakkhr) EN: just now ; a moment ago FR: il y a peu ; il y a un instant
เมื่อตะกี้นี้[adv.] (meūatakī nī) EN: a moment ago ; just now FR:
พึ่ง[adv.] (pheung) EN: just ; just now ; a moment ago FR: juste ; à peine

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -moment ago-
Back to top