ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-man of wealth-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น man of wealth, *man of wealth*,

-man of wealth- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คนมั่งมี[n. exp.] (khon mangmī) EN: rich man ; wealthy man ; man of wealth ; man of property FR: personne riche [f]
กระฎุมพี[n.] (kradumphī) EN: bourgeoisie ; man of wealth FR: bourgeoisie [f]
กุฎุมพี[n.] (kudumphī) EN: bourgeoisie ; man of wealth FR: bourgeoisie [f]
โภคี[n.] (phōkhī) EN: wealthy person ; man of wealth ; rich man FR: serpent [m]
โภคิน[n.] (phōkhin) EN: wealthy person ; man of wealth ; rich man FR: serpent [m]
เศรษฐี[n.] (sētthī) EN: rich man ; man of wealth ; millionaire FR: millionnaire [m] ; nabab [m] ; personne fortunée [f] ; riche [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -man of wealth-
Back to top