ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-make one������s gateway-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น make one������s gateway, *make one������s gateway*,