ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-lose weight-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น lose weight, *lose weight*,

-lose weight- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
肉が減る[にくがへる;ししがへる, nikugaheru ; shishigaheru] (exp,v5r) (See 肉が落ちる) to slim down; to lose weight
肉が落ちる[にくがおちる, nikugaochiru] (exp,v1) to slim down; to lose weight

-lose weight- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลดน้ำหนัก[v. exp.] (lot nāmnak) EN: lose weight FR: perdre du poids ; maigrir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -lose weight-
Back to top