ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-lose control of oneself-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น lose control of oneself, *lose control of oneself*,

-lose control of oneself- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
我を忘れる;われを忘れる[われをわすれる, warewowasureru] (exp,v1) to forget oneself; to lose control of oneself
血迷う[ちまよう, chimayou] (v5u,vi) to lose one's mind; to lose control of oneself

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -lose control of oneself-
Back to top