ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-live a life of idleness-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น live a life of idleness, *live a life of idleness*,

-live a life of idleness- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กินนอน[v. exp.] (kin nøn) EN: do nothing except eat and sleep ; live a life of idleness FR: ne rien faire que manger et dormir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -live a life of idleness-
Back to top