ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-in opposition to-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น in opposition to, *in opposition to*,

-in opposition to- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
向こうに回して[むこうにまわして, mukounimawashite] (exp) in opposition to

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -in opposition to-
Back to top