ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-in good order-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น in good order, *in good order*,

-in good order- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
井然有序[jǐng rán yǒu xù, ㄐㄧㄥˇ ㄖㄢˊ ㄧㄡˇ ㄒㄩˋ, 井然有序] everything clear and in good order (成语 saw); neat and tidy

-in good order- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
立つ鳥跡を濁さず[たつとりあとをにごさず, tatsutoriatowonigosazu] (exp) (See 跡を濁す・あとをにごす) it is simply common courtesy to clean up after yourself; a bird does not foul the nest it is about to leave; on leaving a place one should see that all is in good order
飛ぶ鳥跡を濁さず[とぶとりあとをにごさず, tobutoriatowonigosazu] (exp) (See 跡を濁す・あとをにごす,立つ鳥跡を濁さず) it is simply common courtesy to clean up after yourself; a bird does not foul the nest it is about to leave; on leaving a place one should see that all is in good order

-in good order- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เรียงราย[adv.] (rīengrāi) EN: orderly ; well-arranged ; in good order ; tidily FR: en ordre
เรียบร้อย[adv.] (rīeprøi) EN: in good order ; orderly ; neatly FR: comme il faut ; d'une manière soignée

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -in good order-
Back to top