ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-have to do with-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น have to do with, *have to do with*,

-have to do with- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้อง[v.] (khǿng) EN: have to do with ; be related with ; be connected (with, to) ; be involved in ; be concerned (with) FR: être lié ; être engagé
เกี่ยวข้องกับ[v. exp.] (kīokhøng ka) EN: concern to ; be involved in ; have to do with FR:
สัมพันธ์กัน[v. exp.] (samphan kan) EN: be related ; be involved ; have to do with ; be relevant to ; concern FR: interagir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -have to do with-
Back to top