ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-have opportunity-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น have opportunity, *have opportunity*,