ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-have dealings with-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น have dealings with, *have dealings with*,

-have dealings with- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
関わり合う;関わりあう;係わり合う;かかわり合う[かかわりあう, kakawariau] (v5u) to get involved or entangled in; to get mixed up in; to have something to do with; to have dealings with

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -have dealings with-
Back to top