ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-have a guilty conscience-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น have a guilty conscience, *have a guilty conscience*,

-have a guilty conscience- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
後ろめたく思う[うしろめたくおもう, ushirometakuomou] (exp,v5u) to have a guilty conscience

-have a guilty conscience- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ร้อนตัว[v. exp.] (røntūa) EN: be afraid ; feel menaced ; have a guilty conscience FR: avoir peur

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -have a guilty conscience-
Back to top