ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-have a bias against-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น have a bias against, *have a bias against*,

-have a bias against- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดียดฉันท์[v.] (dīetchan) EN: dislike ; have a bias against ; detest ; be prejudiced against ; loathe ; disgust ; hate ; abhor FR: détester

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -have a bias against-
Back to top