ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-general practice-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น general practice, *general practice*,