ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-full of-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น full of, *full of*,

-full of- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉลาด (v.) be full of ideas See also: be clever Syn. เจ้าปัญญา, หัวไว, เจ้าความคิด, หลักแหลม, เฉลียวฉลาด
ช่างคิด (v.) be full of ideas Syn. คิดมาก, หมกมุ่น
ช่างคิด (v.) be full of ideas See also: be clever Syn. เจ้าปัญญา, หัวไว, เจ้าความคิด, ฉลาด, หลักแหลม, เฉลียวฉลาด
ช่างฝัน (v.) be full of dreams
ลายพร้อย (v.) be full of stains See also: be full of spots
ลุ่มๆ ดอนๆ (v.) be full of ups and downs
หอมตลบ (v.) be full of perfume See also: be full of aroma Syn. ตลบ, ฟุ้ง, อบอวล
อบอวล (v.) be full of perfume See also: be full of aroma Syn. ตลบ, ฟุ้ง, หอมตลบ
อวล (v.) be full of perfume See also: be full of aroma Syn. ตลบ, ฟุ้ง, หอมตลบ, อบอวล
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The road ahead was full of sheepถนนข้างหน้าเต็มไปด้วยแกะ
Life is full of ups and downsชีวิตเต็มไปด้วยขาขึ้นและขาลง
The rumor is full of slanderข่าวลือนั่นเต็มไปด้วยเรื่องใส่ร้ายป้ายสี

-full of- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
坎坷[kǎn kě, ㄎㄢˇ ㄎㄜˇ, 坎坷] bumpy (road); rough; fig. down on one's luck; full of frustrations and dashed hopes
坎坷不平[kǎn kě bù píng, ㄎㄢˇ ㄎㄜˇ ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ, 坎坷不平] bumpy (road); pot-holed; fig. full of disappointments and dashed hopes
坑坑洼洼[kēng kēng wā wā, ㄎㄥ ㄎㄥ ㄨㄚ ㄨㄚ, 坑坑洼洼 / 坑坑窪窪] bumpy; full of pot-holes
诡计多端[guǐ jì duō duān, ㄍㄨㄟˇ ㄐㄧˋ ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄢ, 诡计多端 / 詭計多端] deceitful in many ways (成语 saw); wily and mischievous; full of craft and cunning
穷愁[qióng chóu, ㄑㄩㄥˊ ㄔㄡˊ, 穷愁 / 窮愁] destitute; troubled; penniless and full of care
骄傲[jiāo ào, ㄐㄧㄠ ㄠˋ, 骄傲 / 驕傲] arrogant; conceited; full of oneself; proud
朝气蓬勃[zhāo qì péng bó, ㄓㄠ ㄑㄧˋ ㄆㄥˊ ㄅㄛˊ, 朝气蓬勃 / 朝氣蓬勃] full of youthful energy (成语 saw); vigorous; energetic; a bright spark
欢势[huān shi, ㄏㄨㄢ ㄕ˙, 欢势 / 歡勢] lively; full of vigor; vibrant; spirited
欢实[huān shi, ㄏㄨㄢ ㄕ˙, 欢实 / 歡實] lively; full of vigor; vibrant; spirited
雄壮[xióng zhuàng, ㄒㄩㄥˊ ㄓㄨㄤˋ, 雄壮 / 雄壯] majestic; awesome; full of power and grandeur
满口之乎者也[mǎn kǒu zhī hū zhě yě, ㄇㄢˇ ㄎㄡˇ ㄓ ㄏㄨ ㄓㄜˇ ㄧㄝˇ, 满口之乎者也 / 滿口之乎者也] mouth full of literary phrases; to spout the classics
无奇不有[wú qí bù yǒu, ˊ ㄑㄧˊ ㄅㄨˋ ㄧㄡˇ, 无奇不有 / 無奇不有] nothing is too bizarre; full of extraordinary things
足智多谋[zú zhì duō móu, ㄗㄨˊ ㄓˋ ㄉㄨㄛ ㄇㄡˊ, 足智多谋 / 足智多謀] resourceful; full of stratagems
气贯长虹[qì guàn cháng hóng, ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢˋ ㄔㄤˊ ㄏㄨㄥˊ, 气贯长虹 / 氣貫長虹] spirit reaches to the rainbow; full of noble aspiration and daring
葱郁[cōng yù, ㄘㄨㄥ ㄩˋ, 葱郁 / 蔥鬱] verdant; lush green and full of life
蓬勃[péng bó, ㄆㄥˊ ㄅㄛˊ, 蓬勃] vigorous; flourishing; full of vitality

-full of- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい気になる[いいきになる, iikininaru] (exp,v5r) to be self-complacent; to be conceited; to flatter oneself; to be full of oneself
ギャル車[ギャルしゃ, gyaru sha] (n) (sl) (See ヤン車) girly car (often full of plastic flowers, stuffed animals, etc.) owned by a young, trendy female
だらけ[, darake] (n-suf) (1) implying (negatively) that something is full of (e.g. mistakes); (2) covered all over (e.g. with blood); (P)
ふざけんなよ[, fuzakennayo] (exp) (vulg) stop bullshitting me; you're fucking kidding me; you're full of shit
ボコボコ;ぼこぼこ[, bokoboko ; bokoboko] (n-adv) (1) (on-mim) burbling; (2) hollow (sounding); (3) holey; full of holes
もりもり[, morimori] (adv,n) (on-mim) swelling; someone full of zest; gusto
元気はつらつ;元気溌剌[げんきはつらつ, genkihatsuratsu] (n,adj-na) full of energy; full of liveliness; full of pep
元気一杯;元気いっぱい[げんきいっぱい, genkiippai] (adj-na,adv,n) brimming with health (vigor); full of vitality; full of health
元気旺盛[げんきおうせい, genkiousei] (n,adj-na) brimming with vitality; full of vigor; full of life
具だくさん;具沢山[ぐだくさん, gudakusan] (adj-no) full of ingredients; hearty; substantial
勇気凛々;勇気凛凛[ゆうきりんりん, yuukirinrin] (adj-t,adv-to) full of spirit; brimming with courage; high-spirited; mettlesome
嘘っ八百[うそっぱっぴゃく, usoppappyaku] (exp) full of lies
意欲満々;意欲満満[いよくまんまん(uK), iyokumanman (uK)] (adj-no,adj-t,adv-to) full of zeal; highly motivated; very eager
旭日昇天[きょくじつしょうてん, kyokujitsushouten] (n) full of vigor and vitality (like the rising sun) (vigour); being in the ascendant
旺盛[おうせい, ousei] (adj-na,n) full of vim and vigor
櫛の歯が抜けたよう[くしのはがぬけたよう, kushinohaganuketayou] (exp) (unorthodox version of 櫛の歯が欠けたよう) (See 櫛の歯が欠けたよう) missing important things here and there; full of gaps
櫛の歯が欠けたよう[くしのはがかけたよう, kushinohagakaketayou] (exp) missing important things here and there; full of gaps; as if the teeth of a comb were missing
気力旺盛[きりょくおうせい, kiryokuousei] (n,adj-na) being full of energy (drive, motivation, vitality)
気力横溢[きりょくおういつ, kiryokuouitsu] (n) being full of vitality (energy); in exuberant spirits; effervescent; ebullient
波瀾万丈;波乱万丈[はらんばんじょう, haranbanjou] (adj-na,adj-no,n) stormy and full of drama; many drastic events in the course of events; full of ups and downs; with many vicissitudes
活気横溢[かっきおういつ, kakkiouitsu] (n) being full of vitality (energy); in exuberant spirits; effervescent; ebullient
活溌溌地;活発発地[かっぱつはっち;かっぱつぱっち, kappatsuhacchi ; kappatsupacchi] (n,adj-no,adj-na) being full of vitality (energy); vigorous and in high spirits
溢れかえる;あふれ返る;溢れ返る;溢れ反る(iK)[あふれかえる, afurekaeru] (v5r) to be awash with; to teem with; to be full of
生気溌剌[せいきはつらつ, seikihatsuratsu] (adj-t,adv-to) being full of vitality; being vivacious
笊法[ざるほう, zaruhou] (n) (uk) law full of loopholes; toothless law
自信満満;自信満々[じしんまんまん(uK), jishinmanman (uK)] (adj-na,adj-no,adj-t,adv-to) full of confidence; brimming with (self-)confidence; having great faith in oneself
虚々実々;虚虚実実[きょきょじつじつ, kyokyojitsujitsu] (n,adj-no) full of wiles and tricks; match between persons equal in shrewdness mobilizing all the tricks each can muster; shrewdly avoiding the opponent's strong points and attacking its weaknesses
蜂の巣[はちのす, hachinosu] (n) (1) beehive; hive; honeycomb; (2) (id) something full of holes; swiss cheese; (3) {food} cow reticulum; wall of the cow's second stomach; (4) (obs) cast iron anvil stand
豪然[ごうぜん, gouzen] (adj-t,adv-to) full of strength; haughty; pompous
鼻にかける;鼻に掛ける[はなにかける, hananikakeru] (exp,v1) to be full of pride; to be boastful

-full of- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่างคิด[adj.] (chang khit) EN: thoughtful ; inventive ; reflective ; resourceful ; full of ideas ; clever FR: inventif ; débordant d'idées ; réfléchi
ช่างพูด[adj.] (chang phūt) EN: talkative ; given to talking ; full of talk ; chatty FR: bavard ; volubile ; babillard (vx – litt.) ; causeur
ดื่นดาษ[adv.] (deūndāt) EN: in profusion ; plenty of ; full of ; plentifully FR:
เฟี้ยว[adj.] (fīo) EN: zippy ; full of zip ; zingy ; snappy FR:
เฟี้ยวฟ้าว[adj.] (fīo fāo) EN: zippy ; full of zip ; zingy ; snappy FR:
เฟ้อ[v.] (foē) EN: inflate ; become full of gas ; be bloated FR:
เฟ้อ[adj.] (foē) EN: full of gas ; inflated FR: gonflé ; dilaté ; ballonné
กาเมศ[adj.] (kāmēt) EN: full of sexual desire FR:
กามิศ[adj.] (kāmit) EN: full of sexual desire FR:
คึกคัก[adj.] (kheukkhak) EN: full of vigour ; full of vigor (Am.) ; vigorous ; busy ; animated ; brisk FR: fougueux ; ardent ; vigoureux
คลาคล่ำ[v.] (khlākhlam) EN: be full of ; have masses of ; crowd FR:
ครื้นเครง[adj.] (khreūnkhrēn) EN: boisterous ; roisterous ; roistering ; hilarious ; merry ; full of fun FR:
เกลื่อน[v.] (kleūoen) EN: fill ; flood ; glut ; congest ; be full of ; abound FR: inonder ; joncher ; parsemer
เกลื่อน[adj.] (kleūoen) EN: scattered about ; spread all over ; strewn with ; flooded with ; abounding in ; teeming ; filled with ; widespread ; glutted with ; littered with ; full of FR: plein de ; rempli de
กระชุ่มกระชวย[adj.] (krachumkrac) EN: hale and hearty ; full of vitality ; lively FR:
ล้วน[adv.] (lūan) EN: all ; entirely ; completely ; only ; full of FR: tout à fait ; entièrement ; totalement ; uniquement ; seulement ; exclusivement
หลุม ๆ บ่อ ๆ[adj.] (lum-lum bø-) EN: full of ruts and holes FR:
มหิทธิ[adj.] (mahitthi) EN: full of supernatural power FR:
มั่นใจ[v.] (manjai) EN: be confident ; be certain ; believe firmly ; be convinced ; be full of confidence ; be assured of ; be sure FR: être sûr de soi ; être sûr ; être persuadé ; être convaincu ; être confiant ; croire fermement
หน้าเนื้อใจเสือ[X] (nāneūajaise) EN: full of courtesy FR:
พราว[v.] (phrāo) EN: full of ; filled with ; bristle FR:
พรุน[adj.] (phrun) EN: riddled ; holed ; perforated ; full of holes FR: criblé ; alvéolé ; poreux
เปี่ยมไปด้วย[adj.] (pīem pai dū) EN: full of ; replete with FR:
โปร่ง[adj.] (prōng) EN: airy ; well ventilated ; perforated ; full of holes FR: aéré ; ajouré ; ventilé
โรคกลัวห้อง[n. exp.] (rōk klūa hǿ) EN: koinoniphobia ; fear of rooms full of people FR:
ร้อนรน[adj.] (rønron) EN: worried ; full of anxiety ; agitated FR:
สระบัว[n. exp.] (sa būa) EN: pond full of water lilies FR:
เต็มไปด้วย[v.] (tem pai dūa) EN: be full of ; be permeated with ; be filled with FR: être plein de
เต็มไปด้วย[adj.] (tem pai dūa) EN: loaded ; full of ; filled with FR: plein de ; rempli de
อวล[adj.] (ūan) EN: redolent ; pervasive ; full of aroma FR:
อวบน้ำ[adj.] (ūapnām) EN: full of water FR:
วิตกวิจาร[adj.] (witok wijān) EN: overconcerned ; full of anxiety ; hypersensitive FR:
วก[adj.] (wok) EN: full of twists and turns ; tortuous FR: tortueux

-full of- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
tranig {adj}like train-oil; of train-oil; full of train-oil
fleckig; schmutzig {adj} | ganz fleckigstained | full of stains

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -full of-
Back to top