ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-friendly relations-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น friendly relations, *friendly relations*,

-friendly relations- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
日イ親善[にちイしんぜん, nichi i shinzen] (n) friendly relations between Japan and Israel

-friendly relations- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจริญทางพระราชไมตรี[v. exp.] (jaroēn thān) EN: cultivate friendly relations FR:
สัมพันธไมตรี[n.] (samphantham) EN: friendly relations ; friendship FR: relation amicale [f] ; amitié [f]
สันถวไมตรี[n.] (santhawamai) EN: goodwill ; friendly relations ; friendship FR:
ตัดไมตรี[v. exp.] (tat maitrī) EN: break off a friendship ; sever friendly relations ; become estranged ; break off relations FR: se brouiller

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -friendly relations-
Back to top