ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-four parts-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น four parts, *four parts*,

-four parts- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จาตุรงค์[X] (jāturong) EN: composed of four parts FR:
จาตุรงค-[pref.] (jāturongkha) EN: composed of four parts FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -four parts-
Back to top