ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-food coloring-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น food coloring, *food coloring*,

-food coloring- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สีผสมอาหาร[n. exp.] (sī phasom ā) EN: food colouring ; food coloring ; color additive FR: colorant alimentaire [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -food coloring-
Back to top