ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-feel shy-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น feel shy, *feel shy*,

-feel shy- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อายเหนียม[v.] (āinīem) EN: feel shy ; be bashful FR: être gêné (de)
เหนียม[v.] (nīem) EN: feel shy ; be bashful ; be embarrassed ; be timid FR: être timide

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -feel shy-
Back to top