ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-feel relieved-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น feel relieved, *feel relieved*,

-feel relieved- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
気が抜ける[きがぬける, kiganukeru] (exp,v1) (1) to feel exhausted (after having been stressed); to feel spent; to feel relieved (from stress); (2) to become stale (i.e. of a carbonated beverage); to go flat; to lose flavor; to lose flavour

-feel relieved- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจชื้น[v.] (jaicheūn) EN: feel relieved ; feel comfortable ; be at ease FR:
คล่องใจ[v.] (khløngjai) EN: feel easy in the mind ; feel relieved FR: avoir l'esprit libéré
โล่งใจ[v.] (lōngjai) EN: be relieved ; feel relieved ; be carefree ; be at ease ; be relaxed FR: être soulagé ; être apaisé
โล่งอก[v.] (lōng ok) EN: feel relieved ; be relieved FR:
อุ่นใจ[v.] (unjai) EN: feel encouraged ; feel relieved ; be at ease ; feel comfortable FR: être sécurisé ; être rassuré

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -feel relieved-
Back to top