ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-feel fatigued and worn out-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น feel fatigued and worn out, *feel fatigued and worn out*,