ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-feel a sudden pang of fear-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น feel a sudden pang of fear, *feel a sudden pang of fear*,