ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-evil man-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น evil man, *evil man*,

-evil man- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชายชั่ว[n.] (chāi chūa) EN: evil man FR: démon [m] ; monstre [m]
คนเลว[n. exp.] (khon lēo) EN: evil man ; villain ; scoundrel ; rascal FR: méchante personne [f] ; fripouille [f] ; crapule [f] ; racaille [f] ; mauvais [mpl] ; méchants [mpl]
คนอุบาทว์[n. exp.] (khon ubāt) EN: evil man FR: personne maléfique [f]
วายร้าย[n.] (wāirāi) EN: criminal ; villain ; evil man ; bandit ; brigand ; gangster FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -evil man-
Back to top