ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-count time-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น count time, *count time*,

-count time- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จับเวลา[v.] (japwēlā) EN: reckon time ; count time ; check the time FR: mesurer le temps

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -count time-
Back to top