ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-contract the abdomen by expiration-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น contract the abdomen by expiration, *contract the abdomen by expiration*,