ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-come down to-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น come down to, *come down to*,

-come down to- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลงแขก[v.] (longkhaēk) EN: come down to help ; ask the help of friends and neighbours for special work ; pitch in and help FR: s'entraider

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -come down to-
Back to top