ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-come back to-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น come back to, *come back to*,

-come back to- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't come back to me when you've changed your mindอย่าได้กลับมาหาฉันอีกล่ะถ้าคุณเกิดเปลี่ยนใจขึ้นมา
It is a pleasant sensation to come back to something familiarมันเป็นความรู้สึกยินดีที่ได้กลับมาสู่บางสิ่งที่คุ้นเคย

-come back to- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浮现[fú xiàn, ㄈㄨˊ ㄒㄧㄢˋ, 浮现 / 浮現] appear in one's mind; come back to (one's mind)

-come back to- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
息を吹き返す[いきをふきかえす, ikiwofukikaesu] (exp,v5s) to resume breathing; to come around; to come back to life
戦列復帰[せんれつふっき, senretsufukki] (n,vs) return to the battle line; come back to the game (on to the field); a comeback

-come back to- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หวนคืน[v. exp.] (hūan kheūn ) EN: return ; come back to FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -come back to-
Back to top