ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-collect together-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น collect together, *collect together*,

-collect together- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รวมเล่ม[v. exp.] (rūam lem) EN: compile ; gather together ; collect together ; bind together FR: compiler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -collect together-
Back to top