ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-calm oneself-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น calm oneself, *calm oneself*,

-calm oneself- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สงบอารมณ์[v. exp.] (sa-ngop āro) EN: calm down ; calm oneself ; control one's emotion ; suppress one's feeling ; retire to find peace FR:
สงบสติอารมณ์[v. exp.] (sa-ngop sat) EN: calm down ; calm oneself ; remain calm FR: se calmer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -calm oneself-
Back to top