ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-bring up the rear-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bring up the rear, *bring up the rear*,

-bring up the rear- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รั้งท้าย[v. exp.] (rangthāi) EN: bring up the rear ; be the last FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -bring up the rear-
Back to top