ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-beloved person-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น beloved person, *beloved person*,

-beloved person- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดวงแก้ว[n.] (dūangkaēo) EN: beloved person ; sweetheart ; loved one ; darling ; heart ; lover FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -beloved person-
Back to top