ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-become dark-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น become dark, *become dark*,

-become dark- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
眩む;暗む;晦む[くらむ, kuramu] (v5m,vi) (1) to be dazzled by; to be dizzied by; to be disoriented by; (2) to be lost in (greed, lust, etc.); (3) (arch) to become dark

-become dark- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ค่ำ[v.] (kham) EN: become dark ; darken FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -become dark-
Back to top