ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-be well-informed-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be well-informed, *be well-informed*,

-be well-informed- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
通ずる[つうずる, tsuuzuru] (vz) (See 通じる) to run to; to lead to; to communicate; to understand; to be well-informed

-be well-informed- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หูตาสว่าง[v.] (hūtāsawāng) EN: be well-informed FR:
รอบรู้[v.] (røprū) EN: be omniscient ; be well-read ; be well-informed ; be skilled ; be well-versed ; be proficient FR: être expérimenté ; être omniscient ; être versé (litt.) ; être calé (fam.) ; en avoir fait le tour ; connaître à fond
ตื่นตัว[v.] (teūntūa) EN: be awakened to ; be alert ; be well-informed ; be active ; become aware (of) ; awake (to) ; be on the alert FR: avoir conscience de ; ouvrir les yeux ; s'éveiller

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -be well-informed-
Back to top