ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-be visible-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be visible, *be visible*,

-be visible- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
透き通す;透通す;透き徹す;透徹す(io)[すきとおす, sukitoosu] (v5s) to be visible through; to be seen through; to shine through

-be visible- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พลอมแพลม[v.] (phlømphlaēm) EN: shine intermittently ; be visible intermittently ; flicker FR: trembloter ; vaciller
ปรากฏ[v.] (prākot) EN: appear ; show ; be visible ; become visible ; be apparent ; happen ; manifest oneself ; emerge FR: apparaître ; se montrer ; se manifester ; paraître ; s'avérer ; émerger ; survenir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -be visible-
Back to top