ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-be very poor-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be very poor, *be very poor*,

-be very poor- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตกระกำลำบาก[v. exp.] (tok rakam l) EN: be in dire strait ; be very poor ; fall on hard times FR:
ตกยาก[v.] (tokyāk) EN: become impoverished ; be in difficult position ; be very poor ; fall on hard times ; suffer misfortune FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -be very poor-
Back to top