ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-be unbearable-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be unbearable, *be unbearable*,

-be unbearable- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เต็มกลืน[v. exp.] (tem kleūn) EN: be unbearable ; be fed up ; hard to accept FR: ne pas être buvable (fam.) ; être imbuvable (fig. - fam.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -be unbearable-
Back to top