ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-be touched-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be touched, *be touched*,

-be touched- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดูดดื่ม[v.] (dūtdeūm) EN: be affected ; be touched ; be impressed FR:
กระเทือนใจ[v.] (kratheūoenj) EN: be affected ; be touched ; be moved ; strike one's mind ; be hurt FR:
กระทบกระเทือนใจ[v.] (krathop kra) EN: hurt one's feelings ; be mentally moved ; be touched ; be stirred ; stir up one's feeling ; be hurt FR: être affecté ; être touché
สะเทือนใจ[v.] (satheūoenja) EN: be touched ; be deeply moved ; be deeply affected ; be hurt FR: être ému ; être touché
ซึ้ง[v.] (seung) EN: be impressed ; be touched FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -be touched-
Back to top