ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-be saucy-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be saucy, *be saucy*,

-be saucy- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
こましゃくれる;こまっしゃくれる;こまちゃくれる;こまっちゃくれる[, komashakureru ; komasshakureru ; komachakureru ; komacchakureru] (v1) to be saucy (of children); to be impudent; to be cheeky; to be sassy; to be precocious

-be saucy- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทะลุกลางปล้อง[v. exp.] (thaluklāngp) EN: interrupt ; cut in ; be saucy ; break into the middle of a conversation impolitely ; chip in FR: interrompre la conversation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -be saucy-
Back to top