ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-be sad-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be sad, *be sad*,

-be sad- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กินน้ำตา[v. (loc.)] (kinnāmtā) EN: cry ; be sad FR: pleurer
ระทด[v.] (rathot) EN: be sad ; be dismayed FR:
สลดใจ[v.] (salotjai) EN: be sad ; be sorrowful ; grieve FR:
เศร้าใจ[v. exp.] (saojai) EN: feel sad ; feel depressed ; be melancholy ; be down-hearted ; be low-spirited ; be sad ; droop FR:
เศร้าสลด[v.] (sao salot) EN: sadden ; grieve ; be sad ; be sorrowful ; distress ; be melancholy ; be depressed ; be unhappy ; be mournful FR:
โศกเศร้า[v.] (sōk sao) EN: feel depressed ; grieve ; feel sorrowful ; be sad ; lament ; be unhappy ; be dispirited ; feel blue FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -be sad-
Back to top