ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-be rich-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be rich, *be rich*,

-be rich- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
恵まれる[めぐまれる, megumareru] (v1,vi) to be blessed with; to be rich in; to abound in; (P)

-be rich- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มั่ง[v.] (mang) EN: have much ; be rich FR: en avoir beaucoup
นั่งกินนอนกิน[v. exp.] (nang-kin nø) EN: be rich FR: vivre sur sa fortune ; mener la belle vie
นอนกิน[v. exp.] (nøn kin) EN: not have to work for a living ; be rich FR:
ร่ำรวย[v.] (ramrūay) EN: be rich ; be wealthy FR:
อุดม[v.] (udom) EN: abound ; be productive ; be fertile ; be rich ; be plentiful; be abundant ; be ample ; be profuse FR: abonder ; être riche en

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -be rich-
Back to top