ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-be relevant to-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be relevant to, *be relevant to*,

-be relevant to- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สัมพันธ์กัน[v. exp.] (samphan kan) EN: be related ; be involved ; have to do with ; be relevant to ; concern FR: interagir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -be relevant to-
Back to top