ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-be quiet-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be quiet, *be quiet*,

-be quiet- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบื้อ[v.] (beūa) EN: be quiet FR:
เงียบ[v.] (ngīep) EN: be at a standstill ; be in the doldrums ; be silent ; be quiet ; be still ; keep quiet FR:
เงียบเชียบ[v.] (ngīepchīep) EN: be soundless ; be noiseless ; be silent ; be quiet FR:
เงียบงัน[v.] (ngīep-ngan) EN: be silent ; be quiet ; be still ; be speechless FR:
เงียบ ๆ = เงียบๆ[v.] (ngīep-ngīep) EN: be quiet ; be silent ; be calm FR:
เงียบสงัด[v.] (ngīep sa-ng) EN: be quiet ; be silent ; be soundless ; be noiseless ; be inaudible FR:
เงียบเสียง[v. exp.] (ngīep sīeng) EN: be soundless ; be quiet ; be silent ; be noiseless FR:
นิ่ง[v.] (ning) EN: be still ; be immobile ; be silent ; be motionless ; be quiet ; Be still! FR: Restez tranquille(s) !
นิ่ง ๆ = นิ่งๆ[v.] (ning-ning) EN: be still ; be immobile ; be silent ; be motionless ; be quiet ; Be still! FR: Restez tranquille(s) !
ปิดปาก[v.] (pitpāk) EN: stop from speaking ; close the mouth ; be quiet FR: fermer la bouche ; garder le silence
สงบเงียบ[v. exp.] (sa-ngop ngī) EN: be calm ; be tranquil ; be peaceful ; be quiet ; be serene FR: être calme ; être paisible
สงบเสงี่ยม[v. exp.] (sa-ngop sa-) EN: be modest ; be reserved ; be mild ; be quiet FR:

-be quiet- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
leise; ruhig; still {adj} | leise seinquiet | to be quiet

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -be quiet-
Back to top