ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-be proper-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be proper, *be proper*,

-be proper- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชอบ[v.] (chøp) EN: be right ; be righteous ; be proper ; be rightful ; be in accordance with FR: être juste
เข้าท่า[v.] (khaothā) EN: appropriate ; be proper ; be decent ; be suitable ; sound likely ; sound reasonable ; make sense FR: convenir ; être approprié
เหมาะกัน[v. exp.] (mǿ kan) EN: fit ; be suitable ; be proper ; be appropriate FR:
เหมาะสม[v.] (mǿsom) EN: be proper ; suit ; fit ; be suitable ; be appropriate ; make sense FR: convenir ; cadrer ; être approprié ; être adapté
รักนวลสงวนตัว[v. exp.] (rak nūan sa) EN: be proper ; be virtuous FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -be proper-
Back to top