ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-be pretty-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be pretty, *be pretty*,

-be pretty- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
頂ける;戴ける[いただける, itadakeru] (v1,vi) (1) (uk) (See 頂く) to receive (potential); (2) to be pretty good; to be exquisite; to be approvable

-be pretty- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พริ้มเพรา[v.] (phrimphrao) EN: be pretty ; be graceful ; be good-looking ; be lovely ; be handsome ; be elegant ; be nice-looking FR:
รักสวยรักงาม[xp] (rak sūay ra) EN: love to be pretty FR: aimer être coquette
สวย[v.] (sūay [= sua) EN: be beautiful ; be splendid ; be gorgeous ; be attractive ; be pretty ; be elegant ; be charming ; be nice ; be graceful ; be handsome FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -be pretty-
Back to top