ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-be powerless-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be powerless, *be powerless*,

-be powerless- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ่อนเปียก[v.] (ønpīek) EN: weaken ; be powerless ; be forceless FR:
อ่อนปวกเปียก[v.] (ønpuakpīek) EN: weaken ; be forceless ; be powerless FR:
สุดวิสัย[v. exp.] (sutwisai) EN: can do nothing ; be powerless ; be beyond one's control ; can't help FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -be powerless-
Back to top