ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-be peaceful-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be peaceful, *be peaceful*,

-be peaceful- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ร่มเย็นเป็นสุข[v. exp.] (romyen pen ) EN: be peaceful FR:
สงบจิตสงบใจ[v. exp.] (sa-ngop jit) EN: be calm-hearted ; be peaceful inside ; be emotionally tranquil ; find peacefulness FR: être serein
สงบเงียบ[v. exp.] (sa-ngop ngī) EN: be calm ; be tranquil ; be peaceful ; be quiet ; be serene FR: être calme ; être paisible
สงบราบคาบ[v.] (sa-ngop rāp) EN: be peaceful ; be tranquil ; be calm FR: être calme

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -be peaceful-
Back to top